Page 78 - MSME August 2016
P. 78
ys[k le; dh ekax gS y?kq m|eksa esa uoçorZu & xk;=kh vFkZO;oLFkk osQ çR;sd {ks=k esa uoçorZu dks c<+kok nsus osQ fy, 2010 esa jk"Vªh; uoçorZu ifj"kn dh LFkkiuk dh xbZA cM+kSnk uoçorZu ifj"kn bldh igyh 'kgj vkèkkfjr ifj"kn gSA jk"Vªh; uoçorZu ifj"kn us ,e,l,ebZ ea=kky; osQ lg;ksx ls jk"Vªh; uoçorZu dks"k dh LFkkiuk dh gS rkfd lekos'kh vkfFkZd fodkl osQ y{; dks ljyrk ls gkfly fd;k tk losQA ky gh esa lwpuk çkS|ksfxdh {ks=k dh fnXxt lpZ o ns'k osQ dbZ vkS|ksfxd ?kjkuksa osQ fiNM+us dk ns'k osQ batu oaQiuh ;kgw osQ fcdus dh •cj lekpkj i=kksa lw{e] y?kq o eè;e m|eksa ls Hkys gh dksbZ lhèkk lacaèk gesa ppZk dk fo"k; cuhA ;kgw dh ;g fLFkfr u u gks ysfdu ,d lcd rks fNik gh gS fd ;fn ;s m|e gksrh ;fn og uoçorZu viukdj vius dks cnyrs le; le; osQ lkFk vius dks ugha cnyrs gSa rks çfr;ksfxrk esa osQ vuqlkj ifjofrZr djrh jgrhA Li"V gS cnyrs le; fiNM+ tk,axsA Li"V gS m|ksx&O;kikj esa gh ugha ns'k osQ osQ lkFk dne rky djus osQ fy, çfØ;kvksa] mRiknksa lkekftd&vkfFkZd fodkl esa Hkh uoçorZu dh egRoiw.kZ vkSj dkjksckj osQ rkSj&rjhdksa esa uoçorZu vfrvko';d Hkwfedk gS vkSj ;g gj fdlh osQ thou ls tqM+k gqvk gSA gS tks fd ;kgw ugha dj ikbZA ;kgw dh Hkkafr ns'k osQ dbZ uoçorZu dk lhèkk lk vFkZ gS ijaijkxr çpkyuksa vkS|ksfxd ?kjkus fiNM+ x, D;ksafd mUgksaus cnyrs le; dks u;k :i nsukA Hkkjr esa tqxkM+ dh ijaijk jgh gS osQ vuq:i uoçorZu u viukdj ijaijkoknh cus jgsA ;kgw & osQ- 'kqHke feJk 76 y?kq m|ksx lekpkj
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83